ការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្ដីសង្កេតរបស់សហមេធាវីការពារក្ដីបន្ទាប់ពីការផ្ទេរទណ្ឌិត ខៀវ សំផន ទៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាល និងការឆ្លើយតបរបស់ការិយាល័យរដ្ឋបាលចុះថ្ងៃទី ២៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២

Posted 26 mai 2023 / Mis à jour 29 mai 2023
Download file
Text DocumentF83_2_KH.PDF
321.7 Ko
Document Number
F83/2
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល