និស្សិតចំនួន ៣០នាក់ មកពីសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់បំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សានៅ អ.វ.ត.ក.

និស្សិតចំនួន ៣០នាក់ មកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ដ្រ និងវិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ច (RULE) បានអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចសិក្សាក្នុងបណ្ណាល័យរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣។  នៅក្នុងឱកាសនោះ មន្ដ្រីនៃ អ.វ.ត.ក. បានធ្វើបទបង្ហាញដល់និស្សិតទាំងអស់អំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្ដី សមិទ្ធផលដែលទទួលបានពីការជំនុំជម្រះក្ដី ដំណើរការងារសេសសល់ដែលអង្គជំនុំជម្រះកំពុងអនុវត្តនាពេល​​​​បច្ចុប្បន្ននេះ ការគ្រប់គ្រង រៀបចំបណ្ណសារ និងសារៈសំខាន់នៃ អ.វ.ត.ក. ក្នុងការចូលរួមកសាងសន្ដិភាព និងយុត្តិិធម៌ សម្រេចបានស្របតាមគោលនយោបាយ ឈ្នះ-ឈ្នះ។

 

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc