អ.វ.ត.ក.​ ចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ជាមួយ គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា(គ.ម.ក) លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការបណ្តុះបណ្តាល និងការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់

Posted 05 septembre 2023 / Mis à jour 05 septembre 2023
Date
Fichier