អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន និងប្រកាសផ្សព្វផ្សាយវីដេអូខ្លីអប់រំ ជាស៊េរី