អ.វ.ត.ក. សហការរៀបចំការប្រកួតសវនាការប្រឌិត «ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌»

នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ នេះ អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) បានសហការរៀបចំការប្រកួតជុំចុងក្រោយ នៃការប្រកួតសវនាការប្រឌិត «ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌» ដែលធ្វើឡើងនៅសាលសវនាការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.។ និស្សិត រុន សាវុទ្ធ និង និស្សិត ជៀប អង្គាសក្ដិសេដ្ឋា មកពីសាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ (USEA) នៃខេត្តសៀមរាប ទទួលបានជ័យលាភីលេខ១ ហើយជ័យលាភីបានទៅនិស្សិត ញ៉ន សុចាន់ និង និស្សិត សាំ ទិតរ៉ា មកពីសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ច (UME) នៃខេត្តបាត់ដំបង។ ការប្រកួតនេះ រៀបចំដោយវិទ្យាស្ថាន Raoul Wallenberg (RWI) និងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវនីតិមនុស្សធម៌អន្តរជាតិ (CSHL) ហើយសាកលវិទ្យាល័យចំនួន៣បានចូលរួម ដែលមានដូចជា សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ (USEA) សាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង (NUBB) និង សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ច (UME)RWI

RWIRWIRWIRWIRWIRWIRWI