និស្សិតជប៉ុនមួយក្រុមអញ្ជើញមកសិក្សាស្វែងយល់អំពីមុខងារសេសសល់របស់ អ.វ.ត.ក.

និស្សិតជនជាតិជប៉ុនចំនួន ០៩រូប និងសាស្ដ្រាចារ្យមួយរូប មកពីសាកលវិទ្យាល័យឆូ នៃប្រទេសជប៉ុន អញ្ជើញមកសិក្សាស្វែងយល់អំពីមុខងារសេសសល់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលធនធានរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) នាថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ។ នៅក្នុងឱកាសនោះ មន្ដ្រីនៃ អ.វ.ត.ក. បានទទួលស្វាគមន៍ និង​ធ្វើបទ​បង្ហាញដល់និស្សិតទាំងអស់អំពី ដំណើរការ និងសមិទ្ធផលដែលទទួលបានពីការជំនុំជម្រះក្ដី ការអនុវត្តមុខងារសេស​សល់របស់ អ.វ.ត.ក. នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ សារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្ដី យុត្តិធម៌អន្ដរកាល និងការព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្ត​ ការគ្រប់គ្រង និងរៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន និងបណ្ណសាររបស់ អ.វ.ត.ក.៕

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc