អ.វ.ត.ក. ផលិតមាតិកាអប់រំស្តីអំពី «សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី»

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) កំពុងផលិតមាតិកាអប់រំស្តីអំពី «សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី» ដែលធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងក្នុងសំណុំរឿង០០២ ដោយសហការជាមួយផលិតកម្មខ្មែរមេគង្គ (KMF)។ ក្រុមការងារថតរបស់ផលិតកម្មខ្មែរមេគង្គ កំពុងថតនៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក. នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ។

KMFKMFKMFKMFKMFKMFKMF