និស្សិត សាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកាំងភ្នំពេញ បំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.

និស្សិតចំនួន១២នាក់ ដែលកំពុងសិក្សាវគ្គស្តីអំពី «ការសិក្សាអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍» នៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកាំងភ្នំពេញ (AUPP) កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក. ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីដំណើរការកាត់សេចក្តី និង ការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ក៏ដូចជាសិក្សាស្វែងយល់អំពីការងារពាក់ព័ន្ធនានារបស់ អ.វ.ត.ក. ក្នុងដំណាក់កាលមុខងារនៅសេសសល់។

AUPPAUPPAUPPAUPPAUPPAUPPAUPP