អ.វ.ត.ក. ទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សិស្សសាលា Lycée Français René Descartes

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) កាលពីថ្ងៃទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ បានទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមសិស្សានុសិស្សមកពីសាលា Lycée Français René Descartes ចំនួន១៦រូប និង សាស្ត្រាចារ្យចំនួន២រូប មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.។ នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ច ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានរដ្ឋបាលស្តីទី អ.វ.ត.ក. បានចាប់ផ្តើមកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងការថ្លែងសុន្ទរកថាស្វាគមន៍។ កិច្ចប្រជុំនេះ ត្រូវបានបន្តដោយការធ្វើបទបង្ហាញរបស់លោក សាន រ៉ាដា មន្ត្រីច្បាប់នៃ អ.វ.ត.ក. ស្តីអំពី «ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តដោយរបបខ្មែរក្រហម ដំណើរការកាត់សេចក្តី និងការងាររបស់ អ.វ.ត.ក. ពាក់ព័ន្ធក្នុងដំណាក់កាលសេសសល់»។ ជាចុងបញ្ចប់ សិស្សានុសិស្សបាន ថ្លែងអំណរគុណចំពោះ អ.វ.ត.ក. សម្រាប់ការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចប្រកបដោយអត្ថន័យ។

DescartesDescartesDescartesDescartesDescartesDescartes