ក្រុម VSR ពិភាក្សាលើសកម្មភាពនិងគម្រោង ដែលគាំពារជនរងគ្រោះសម័យខ្មែរក្រហម

ក្រុមការងារលើគំនិតផ្តួចផ្តើមធ្វើការងារជួយជនរងគ្រោះក្នុងកំឡុងដំណាក់កាលសេសសល់ (VSR) បានជួបគ្នានៅថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅ ECCC ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃកម្មវីធីស្តារសុខមាលភាពដែលកំពុងតែអនុវត្តដោយ ECCC និងអង្គការជាដៃគូរក្នុង ជារួមមាន TPO, KDK, Amrin Law, YRDP, Meta House, WMP, GIZ, និង អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនិងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ នៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហម។

កិច្ចពិភាក្សាផ្តោតលើចំណុចដូចខាងក្រោម៖

  • សេចក្តីណែនាំអំពីកិច្ចពិភាក្សាអន្តរជំនាន់រវាងជនរងគ្រោះនិងយុវជន ដែលបង្ហាញដោយលោក ហង្ស វណ្ណៈ ប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ។ សេចក្តីណែនាំមានគោលបំណងគាំទ្រឲ្យមានការបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសដែលអ្នកចូលរួមអាចនិយាយដោយសេរី និងមានការគោរពចំពោះបទពិសោធន៍ពួកគាត់ និងមានកិច្ចពិភាក្សាប្រកបដោយអត្ថន័យ ដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចរំដោះខ្លួនចេញពីការចងចាំអតីតកាលដ៏ជូចត់ និងអាចរៀបចំអនាគតដែលភ្លីស្វាង។
  • គំរោងរបស់ Meta House “និយាយចេញមក បងប្អូនស្រីទាំងអស់គ្នាដែលបង្ហាញនិងដឹកនាំដោយ លោក Nico Mesterham គម្រោងនេះមានគោលបំណងផ្តល់ឲ្យយុវជននូវការយល់ដឹងអំពីបទពិសោធន៍នៃជនរងគ្រោះ ដោយ អំពើហឹង្សាផ្លូវភេទ និងការបង្ខំឲ្យរៀបការនៅសម័យខ្មែរក្រហមដើម្បីជំរុញឲ្យមានសមាណចិត្តរវាងជំនាន់ទាំងពី និងការពារកុំឲ្យមានអំពើហឹង្សាផ្លូវភេទក្នុងពេលអនាគត។
  • គម្រោងឡានក្រុងចល័តរបស់ ECCC ដែលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយ លោក គុណ ចិន្តា មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មាននៃផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ។ គាត់បានបង្ហាញអំពីកាលវិភាគបណ្តោះអាសន្ន និង គម្រោងការងារសកម្មភាពក្រៅឡានក្រុង ដែលអាចនឹងរៀបចំឡើង។

VSRVSRVSRVSR