អ.វ.ត.ក. បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំដើម្បីបង្កើតការប្រកួតប្រជែងតុលាការប្រឌិតថ្មី

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំរួមគ្នា នៅរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីបង្កើតការប្រកួតប្រជែងតុលាការប្រឌិតថ្មីជាភាសាខ្មែរ និងគណៈកម្មការសម្រាប់រៀបចំការប្រកួតនេះ។ កិច្ចប្រជុំរួម នៃគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ មានការចូលរួមពីតំណាងសាកលវិទ្យាល័យចំនួនចំនួន១៤ ទាំងសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ និងឯកជន ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្ថានទូត និងអង្គការសង្គមស៊ីវិល។ តំណាងសាកលវិទ្យាលល័យ ភ្ងៀវជាតិ និងអន្តរជាតិ បានសម្តែងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះ គំនិតផ្តួចផ្តើមបង្កើតការប្រកួតប្រជែងតុលាការប្រឌិតថ្មី និងការគណៈកម្មការសម្រាប់រៀបចំការប្រកួតនេះ។

MootMootMootMootMootMootMootMootMootMootMoot