អង្គបុរេជំនុំជម្រះសូមប្រកាសអំពីសវនាការជាសាធារណៈ លើបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នលោក កាំង ហ្កេកអ៊ាវ

Posted 15 mars 2011 / Mis à jour 24 janvier 2017

Résumé

GgÁbuerCMnuMCRmHsUmRbkasGMBIsvnakarCasaFarN³ elIbNþwg]T§rN_RbqaMgnwgkarXuMxøÜnbeNþaHGasnñelak kaMg ehákG‘avអង្គបុរេជំនុំជម្រះសូមប្រកាសអំពីសវនាការជាសាធារណៈ លើបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នលោក កាំង ហ្កេកអ៊ាវ
Download file
Text DocumentPTC_Public_Hearing_Duch_Khmer.pdf
145.51 Ko
Document Number
PTC_Public_Hearing_Duch
Document Date
Casse សំណុំរឿង ​០០១
Personne concernée
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ