សាលក្រម ឌុច

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">សាលក្រម ឌុច ជាសាលក្រមជំនុំជម្រះក្តីលើកដំបូងរបស់</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">អង្គជំនុំជម្រះ</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">វិសាមញ្ញ</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ក្នុង</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">តុលាការ</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">កម្ពុជា</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">។ នៅ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ក្នុងសាលក្រមដែលចេញដោយអង្គជំនុំ</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ជម្រះ</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​​</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">សាលា</SPAN><SPAN lang=KHM style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">​</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ដំបូងនៅថ្ងៃទី</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">២៦</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ខែ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">កក្កដា</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ឆ្នាំ២០១០ <I style="mso-bidi-font-style: normal">កាំង</I></SPAN><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"> </SPAN></I><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ហ្កេកអ៊ាវ</SPAN></I><I style="mso-bidi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"> </SPAN></I><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">ហៅ ឌុច ត្រូវបានផ្តទ្ទាទោសពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ និង</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ការ</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">រំលោភ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">បំពានយ៉ាង</SPAN><SPAN lang=KHM style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">ធ្ង</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ន់ធ្ងរ</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ១៩៤៩។</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ឌុច</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​ </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ត្រូវបានផ្តទ្ទាទោស</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ជាប់ពន្ធនាគារ</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">រយៈ</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ពេល</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">៣៥ឆ្នាំ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"> </SPAN><SPAN lang=KHM style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">ហើយ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ត្រូវបានកាត់បន្ថយរយៈពេល៥ឆ្នាំ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ជាការទូទាត់សងការ ឃុំខ្លួនខុសច្បាប់ដោយ</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">តុលាការ</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​​​</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">យោធាកម្ពុជាមុនពេលគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនមក អ</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">វ</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ត</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ក</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ក្នុងខែកក្កដា</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ឆ្នាំ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">២០០៧។</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">សាល</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ក្រម</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​​</SPAN><SPAN lang=KHM style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">របស់</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">អង្គជំនុំ</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ជម្រះ</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">​</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">សាលាដំបូង</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"> </SPAN><SPAN lang=KHM style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">ជាធម្មតា</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ត្រូវបានគេហៅថា</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"> “</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">សាលក្រម ឌុច</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA">”</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">។</SPAN><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=CA style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-ansi-language: CA"><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">សហព្រះរាជអាជ្ញា និង កាំង ហ្កេកអ៊ាវ បានដាក់បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ទៅតុលាការកំពូល ប្រឆាំងនឹង​សាលក្រម</SPAN><SPAN lang=KHM style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">​</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">​នេះ។ <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីមួយចំនួនក៏បានដាក់បណ្តឹង ឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹង​សេចក្តី​សម្រេច</SPAN><SPAN lang=KHM style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">​</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">លើ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">សំណងនិងភាពទទួលយកបាន</SPAN><SPAN lang=KHM style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">នៃ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">អ្នកដាក់ </SPAN><SPAN lang=KHM style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">ពាក្យ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">តាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីដែរ។<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'"><o:p><FONT size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ដើម្បីឲ្យប្រជាជនសាមញ្ញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចរកអាន សាលក្រមឌុច បាន<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>អ.វ.ត.ក បានបោះពុម្ភ និង</SPAN><SPAN lang=KHM style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'; mso-bidi-language: KHM">​</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Khmer Kep'">ចែកចាយសេចក្តីសង្ខេប សាលក្រមឌុច ចំនូន ១៧.០០០ច្បាប់ និងសាលក្រមទាំងស្រុងចំនួន ១០.០០០​ច្បាប់​ ជាភាសាខ្មែរ។<o:p></o:p></SPAN></FONT></P><BR>