លិខិតពីឯកឧត្ដម កូហ្វី អាណាន់ ជូនសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន

លិខិតពីឯកឧត្ដម កូហ្វី អាណាន់ ជូនសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា សេចក្ដីសំរេចចិត្ដ ថ្ងៃទី ៨ កម្ភៈ ដើម្បីបញ្ចប់ការចរចា នោះគឺ “ផ្អែកលើធាតុពិតដែលថា ជំនួយឧបត្ថម្ភដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ឱ្យ នោះ មិនបានទទួល ផ្លែផ្កាទេ ” ហើយបានបញ្ជាក់ថា “ដើម្បីឱ្យខ្ញុំធ្វើការចរចាបន្ដទៅទៀតបាន ខ្ញុំត្រូវការអាណត្ដិច្បាស់លាស់មួយពី មហាសន្និបាត ឬពីក្រុមប្រឹក្សាសន្ដិសុខ ។ ប្រសិនបើខ្ញុំទទួលបាន នូវអាណត្ដិបែបនោះ ខ្ញុំនឹងត្រៀមខ្លួនធ្វើការ ចរចាជាបន្ដទៀតជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដើម្បីបំពេញ អាណត្ដិនោះ ។

Date
Released Date