គណៈរដ្ឋមន្ដ្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តលើសេចក្ដីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀង ។

គណៈរដ្ឋមន្ដ្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តលើសេចក្ដីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀង ។
Released Date