ប្រទេសអូស្ដ្រាលីបានសន្យាផ្ដល់ទឹកប្រាក់ចំនួន ១,៥លានដុល្លាអូស្ដ្រាលី សំរាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ដោយបន្ថែម ទៅលើទឺកប្រាក់ ២៦៦.០០០ដុល្លាអូស្ដ្រាលី ដែលបានផ្ដល់រួចហើយក្នុងទំរង់ផ្សេងៗ នៃ ជំនួយបច្ចេកទេស ទាក់ទង ទៅនឹងការកាត់សេចក្ដីខ្មែរក្រហម ។

ប្រទេសអូស្ដ្រាលីបានសន្យាផ្ដល់ទឹកប្រាក់ចំនួន ១,៥លានដុល្លាអូស្ដ្រាលី សំរាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ដោយបន្ថែម ទៅលើទឺកប្រាក់ ២៦៦.០០០ដុល្លាអូស្ដ្រាលី ដែលបានផ្ដល់រួចហើយក្នុងទំរង់ផ្សេងៗ នៃ ជំនួយបច្ចេកទេស ទាក់ទង ទៅនឹងការកាត់សេចក្ដីខ្មែរក្រហម ។
Released Date