លោកស្រី កាទីនកា ឡាហ៊ុស (Katinka Lahuis)

Photo

ជាចៅក្រម​បម្រុង​នៅ​អង្គបុរេជំនុំជម្រះ។ លោកស្រី​ជាចៅក្រម​មួយរូប​នៅ​ផ្នែក​ព្រហ្មទណ្ឌ​នៅ​សាលាឧទ្ធរណ៍ Leeuwarden។ លោកស្រី​បាន​បំពេញ​ការងារ​ក្នុង​វិស័យ​នីតិព្រហ្មទណ្ឌ​អស់​រយៈពេល​ជាច្រើនឆ្នាំ ក្នុងឋានៈ​ជា​ក្រឡាបញ្ជី រដ្ឋអាជ្ញា មេធាវី និងជា​ចៅក្រម។ លោកស្រី​ធ្លាប់​បំពេញ​ការងារ​ជា​ចៅក្រមស៊ើបអង្កេត ចៅក្រម​ប្រធាន​ផ្នែក​នីតិព្រហ្មទណ្ឌ ផ្នែកអង្គបុរេ និង​ផ្នែកបត្យាប័ន។ លោកស្រី​ក៏ធ្លាប់​បំពេញ​ការងារ​ជាច្រើនឆ្នាំ​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​បណ្តុះបណ្តាល​សម្រាប់​តុលាការ​នៅ​ប្រទេស​ហូឡង់ ដែលនៅ​ទីនោះ លោកស្រី​បាន​រៀបចំ​កម្មវិធី​បណ្តុះបណ្តាល​សម្រាប់​តុលាការ​ហូឡង់។ លោកស្រី​ក៏ធ្លាប់ជា​​ទីប្រឹក្សា និងធ្លាប់​បើកវគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​សម្រាប់​ប្រទេស​ដទៃទៀត​ពី​របៀប​លើកកម្ពស់​ឯករាជ្យភាព​និង​សុច្ចរិតភាព​ក្នុង​វិស័យ​តុលាការ។