ម្លើយតបរបស់មេធាវីការពារក្ដីទៅនឹងចម្លើយរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាចំពោះបណ្ដឹងសាទុក្ខរបស់អ្នកស្រី អៀង ធីរិទ្ធ ប្រឆាំងនឹង “សេចក្ដីសម្រេចលើសំណើសុំដោះលែងបន្ទាន់របស់ លោក នួន ជា, លោក ខៀវ សំផន និង អ្នកស្រី អៀង ធីរិទ្ធ” របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង

Posted 07 avril 2011 / Mis à jour 07 avril 2011

Résumé


Download file
Text DocumentE50_2_1_3_KH.PDF
184.86 Ko
Document Number
E50/2/1/3
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Filed by មេធាវីការពារក្ដី