គោលបំណង​ក្នុងការស្តាប់​សក្ខីកម្ម​អំពីការឈឺចាប់​របស់ជនរងគ្រោះ​

នៅក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះពីរសប្តាហ៍កន្លងទៅ ជនរងគ្រោះដែលចូលរួមក្នុងសំណុំរឿង ០០២ ជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីបានផ្តល់សក្ខីកម្មដ៏រំជួលអារម្មណ៍អំពីព្យសនកម្មដែលពួកគាត់បានទទួលរងដោយផ្ទាល់ខ្លួន ក្នុងអំឡុងពេល និងបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហម។ ហៅឈ្មោះថា “សវនាការអំពីផលប៉ះពាល់លើជនរងគ្រោះ” ពួកគាត់បានបញ្ចប់សក្ខីកម្មរបស់ខ្លួនកាលពីម្សិល មិញត្រឹមសក្ខីកម្មរបស់អ្នកជំនាញ គឺវេជ្ជបណ្ឌិត ឈឹម សុធារ៉ាដែលត្រូវបានសួរដេញដោលអំពីការងារផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលគាត់បានធ្វើជាមួយអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបនេះ។

 

A short video clip with extracts from three of the testimonies

 

ដើម្បីឲ្យពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលត្រូវបានទទួលយក ជនរងគ្រោះ ត្រូវ “បង្ហាញជាលទ្ធផលដោយផ្ទាល់ពីបទឧក្រិដ្ឋ យ៉ាងហោចណាស់មួយនៃបទឧក្រិដ្ឋជាច្រើន ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់លើជនត្រូវចោទ ថាខ្លួនពិតជាបានទទួលរងនូវព្យសនកម្មខាងរូបរាងកាយ ខាងសម្ភារៈ ឬ ផ្លូវចិត្ត ដែលអាចជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការទាមទារសំណងផ្លូវចិត្ត និង សមូហភាព” (វិធាន ២៣ស្ទួន(១)(ខ) នៃវិធានផ្ទៃក្នុង)។
    ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីរបស់ អ.វ.ត.ក ដើម្បីទាមទារ សំណងផ្លូវចិត្ត និងសមូហភាព។ ការផ្តល់សំណងណាមួយនោះគឺអាស្រ័យទៅលើការរកឃើញ ពិរុទ្ធភាពរបស់ជនជាប់ចោទ។ សំណងផ្លូវចិត្ត និងសមូហភាព គឺជាវិធានការទាំងឡាយដែល៖
ក)    ទទួលស្គាល់នូវការខូចខាតដែលដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីទទួលរងដោយសារការប្រព្រឹត្តនូវបទឧក្រិដ្ឋរបស់ជនជាប់ចោទដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោស និង
ខ)    ផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលលើកឡើងការខូចខាតនេះ។ ផលប្រយោជន៍ទាំងនេះ មិនត្រូវមានទម្រង់នៃសំណងជាប្រាក់ដល់ដើមបណ្តឹង រដ្ឋប្បវេណីនោះទេ (វិធាន ២៣ស្ទួនបួន នៃវិធានផ្ទៃក្នុង)។
    សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត ឬក្នុងករណីមានបណ្តឹងសាទុក្ខ អង្គបុរេជំនុំជម្រះ នឹងសម្រេច ថាតើជនរងគ្រោះបំពេញលក្ខខណ្ឌខាងលើ ដើម្បីអាចឲ្យទទួលយកបានជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ដែរឬទេ។ នៅពេលពិចារណាអំពីភាពអាចទទួលយកបាននៃពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្ប វេណី សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតត្រូវតែមានជំនឿថា អង្គហេតុដែលគាំទ្រដល់ការដាក់ពាក្យសុំ តាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនោះ មានភាពពិតប្រាកដ (វិធាន ២៣ស្ទួន(១) នៃវិធានផ្ទៃក្នុង)។
    ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន ១៥រូប ដែលត្រូវបានកោះហៅឲ្យផ្តល់សក្ខីកម្មអំពីព្យសនកម្ម ដែលពួកគាត់បានទទួលរង ត្រូវបានកោះហៅដោយផ្អែកទៅលើបញ្ជីឈ្មោះដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ដែលបានស្នើឡើងដោយសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី និងសហមេធាវី តំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី។ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីនេះ ត្រូវបាន ជ្រើសយកចេញពីក្នុងចំណោមដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន ៣.៨៦៦ រូប ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២ ដោយផ្អែកទៅលើភ័ស្តុតាងដែលពួកគាត់អាចផ្តល់ជូនអំពីការឈឺ ចាប់របស់ពួកគាត់ ទំនាក់ទំនងរវាងភ័ស្តុតាងនេះ និងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកំពុងត្រូវបានជំនុំជម្រះក្នុង សំណុំរឿង ០០២/០១ និងផលប៉ះពាល់ (ការឈឺចាប់) យ៉ាងច្រើនដែលបានលើកឡើង។
    យើងបានស្នើឲ្យសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីលោក ពេជ អង្គ និងអ្នកស្រី Elisabeth Simonneau ពន្យល់អំពីគោលបំណងនៃការស្តាប់សក្ខីកម្មអំពីផលប៉ះពាល់ និង ក្តីឈឺចាប់ តាមការយល់ឃើញរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី៖
    “នៅក្នុងបរិបទនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់ទាំងនេះ និងតាមទស្សនៈរបស់ដើម បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី គោលបំណងនៃសវនាការស្តីអំពីផលប៉ះពាល់របស់ជនរងគ្រោះមានសារៈ សំខាន់ពីរ៖ ទីមួយ គឺដើម្បីផ្តល់ជូនអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនូវភ័ស្តុតាងលម្អិត ជាក់លាក់ និង ជាក់ស្តែងស្តីពីផលប៉ះពាល់ (ការឈឺចាប់) ដែលដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីបានជួបប្រទះ ដែលជា ផលវិបាកនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានកើតឡើងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ជាពិសេសភ័ស្តុតាងស្តីពីផលប៉ះពាល់ (ការឈឺចាប់) ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលកំពុង ត្រូវបានជំនុំជម្រះក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ៖ ការផ្លាស់ទីលំនៅដោយបង្ខំ ដំណាក់កាលទី១ និង ដំណាក់កាលទី២ និងកន្លែងសម្លាប់មនុស្សនៅទួលពោធិ៍ជ្រៃ។ ភ័ស្តុតាងនេះនឹងជួយដល់អង្គជំនុំ ជម្រះសាលាដំបូងនៅក្នុងការវាយតម្លៃអំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងឡាយ នៅក្នុងដាក់ឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះក្នុងបរិបទឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងនៅក្នុងការកំណត់អំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃសំណងដែលបានទាមទារ ដើម្បីព្យាបាលព្យសនកម្មទាំងនេះ។ ដូច្នេះ សវនាការស្តីពីផលប៉ះពាល់ គឺជាយន្តការដ៏មានសារៈសំខាន់មួយ ដើម្បីដាក់បញ្ចូលក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនូវការខូចខាតរបស់មនុស្សដោយសារឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះ។
    ទីពីរ ទោះបីជាមិនមែនជាហេតុផលសំខាន់បំផុតក៏ដោយ សារៈសំខាន់មួយទៀតដែល មិនអាចបដិសេធបាននៃសវនាការទាំងនេះគឺ ឱកាសដែលផ្តល់ឲ្យដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី យ៉ាងហោចណាស់ក្នុងចំនួនមួយដែលមានកំណត់ ដើម្បីនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងទីកន្លែងមួយជាផ្លូវការរបស់តុលាការ ដោយមានវត្តមាន (ជួនកាលផ្លាស់ប្តូរជាមួយ) ជនជាប់ចោទ ម្នាក់ ឬច្រើននាក់។ ក្រោមកាលៈទេសៈដ៏ត្រឹមត្រូវ ប្រការនេះអាចជាបទពិសោធន៍មួយដ៏មានអត្ថន័យ ធ្វើឲ្យមានសេចក្តីក្លាហាន និងជួយផ្សះផ្សាសម្រាប់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ដែលតាមរយៈ នៃដំណើរការនេះនឹងមានការផ្តល់នូវផលប្រយោជន៍ជាសំណង ដែលអត្ថន័យនៃពាក្យពេចន៍ នេះមានន័យទូលំទូលាយ”។
ក្នុងអំឡុងពេលសវនាការ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីពុំបានចូលរួមជាលក្ខណៈបុគ្គលទេ ដោយពួកគាត់ត្រូវបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាក្រុមដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី។ អ្នកស្រី Simmoneu-Fort បានបញ្ជាក់ថា នៅក្នុងបរិបទនេះ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន ១៥រូប ដែលបានផ្តល់សក្ខីកម្ម ក្នុងអំឡុងពីរសប្តាហ៍កន្លងទៅ ស្វះស្វែងដើម្បីបង្ហាញជានិមិត្តរូបនូវព្យសនកម្មដែលពួកគាត់បាន ទទួលរង ក្នុងនាមជាក្រុមដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលរួមបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២។

 

 

 

Complete testimony of Mrs. Bay Sophany on 4 June 2013: