លោក ឡាស អូលសិន

Photo

លោក ឡាស អូលសិន គឺជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងផ្នែកច្បាប់នៅផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ។