អនុស្សរណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងស្ដីពី៖ ការអនុវត្តអនុសាសន៏របស់អ្នកជំនាញលើការថតស្កែន CT head លើលោក ស្រី អៀង ធីរិទ្ធ (Trial Chamber memorandum entitled "Implementation of Experts’ Recommendations on IENG Thirith’s CT Head Scan")

Posted 18 décembre 2013 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE138_1_10_1_5_9_3_KH.pdf
2.08 Mo
Document Number
E138/1/10/1/5/9/3.KH
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង