អនុស្សារណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ស្តីពី “សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី អនុលោមតាមវិធាន ៨៧(៤) ពាក់ព័ន្ធនឹងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី D22/2500 ដោយភ្ជាប់ជាមួយឧបសម្ព័ន្ធ ក សម្ងាត់”

Posted 06 avril 2015 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE344_1_KH.pdf
200.56 Ko
Document Number
E344/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words
Legal References