សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាសុំបន្ថែមចំនួនទំព័រ និងពេលវេលាក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់មេធាវីការពារក្តីប្រឆាំងនឹងសាលក្រមនៃសំណុំរឿង ០០២/០១

Posted 04 mai 2015 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentF23_1_KH.pdf
686.98 Ko
Document Number
F23/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំ​រឿង ​០០២​/០១​
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល
Key words
Legal References
Parent Document