កំណត់​ហេតុ​ជា​លាយ​លក្ខណ៍​អក្សរ​នៃ​កិច្ច​ដំណើរ​ការ​នីតិ​វិធី​ សវ​នាការ​លើ​អង្គ​សេច​ក្ដី​នៃ​សំណុំ​រឿង​ ០០២​ ថ្ងៃ​ទី​០៧​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​ ២០១៥​ (ថ្ងៃ​ទី ​៣៤៤​)​

Posted 18 décembre 2015 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE1_363_KH.pdf
254.72 Ko
Document Number
E1/363
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង