សេចក្ដី​សម្រេច​លើ​សារណា​របស់​សហ​មេ​ធាវី​នាំ​មុខ​តំណាង​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋ​ប្ប​វេណី​ អនុលោម​តាម​វិធាន​ ៩២ នៃ​វិធាន​ផ្ទៃ​ក្នុង​ស្ដី​ពី​ការ​បញ្ជាក់​ពី​វិ​សាល​ភាព​នៃ​សំណុំ​រឿង​ ០០២/០២ ទាក់​ទង​នឹង​ការ​ចោទ​ប្រ​កាន់​អំពី​ការ​រំលោភ​សេព​សន្ថវៈ​នៅ​ក្រៅ​បរិ​បទ​នៃ​ការ​រៀ

Posted 14 septembre 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE306_7_3_KH.pdf
546.98 Ko
Document Number
E306/7/3
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words
Legal References
Parent Document