សំណើរ​បស់​ នួន ជា តាម​វិធាន​ ៨៧(៤) នៃ​វិធាន​ផ្ទៃ​ក្នុង​ សុំ​ឲ្យ​ទទួល​យក​ឯក​សារ​ចំនួន​ប្រាំ​បួន (ប្រ​ភព​ពី​ប្រ​ជាជន​ចិន​ និង​ថៃ​អំពីការ​ឈ្លាន​ពាន​របស់​វៀត​ណាម​មក​លើ​កម្ពុជា)

Posted 14 septembre 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE435_KH.pdf
11.62 Mo
Document Number
E435
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី