កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសវនាការលើអង្គសេចក្ដី - សេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោល នៃសំណុំរឿង ០០២/២ ថ្ងៃទី ១៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ (ថ្ងៃទី ៥០៣)

Posted 11 juillet 2017 / Mis à jour 11 juillet 2017
Download file
Text DocumentE1_523_KH.pdf
159.32 Ko
Document Number
E1/523

Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង