សេចក្ដីសន្និដ្ឋានរបស់​សហ​មេធាវីនាំមុខតំណាង​ដើម​បណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី​ស្ដីពី​បញ្ហាមូលនិធិពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​គម្រោងសំណង​នៅ​ក្នុង​សំណុំរឿង​០០២/០២ និង​សំណើសុំ​គោល​ការណ៍​ណែនាំ​ជាមួយ​នឹង​ឧបសម្ព័ន្ធសម្ងាត់

Posted 01 décembre 2017 / Mis à jour 01 mars 2022
Download file
Text DocumentE457_6_2_4_KH.PDF
790.83 Ko
Document Number
E457/6/2/4
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី