សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ផ្នែកសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអនុលោមតាមវិធាន ១២ និងវិធាន ១២ ស្ទួន នៃវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់ អ.វ.ត.ក.។ វាមានភាពស្វយ័តទាក់ទងនឹងបញ្ហាសំខាន់ៗដែលទាក់ទងនឹងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី។

មានសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីម្នាក់និងជនជាតិខ្មែរម្នាក់ ហើយពួកគេត្រូវបានគាំទ្រដោយមន្រ្តីច្បាប់និងអ្នកគ្រប់គ្រងសំណុំរឿង។ ពួកគេត្រូវធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាក្នុងគ្រប់ករណីទាំងអស់លុះត្រាតែពួកគេបានសម្រេចចិត្ដរួមគ្នាប្រគល់សិទ្ធិដល់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយ។

សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីត្រូវធានាឱ្យមានការរៀបចំឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាពតំណាងតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះនិងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះ។ ពួកគេមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះតុលាការសម្រាប់ការតស៊ូមតិទូទៅយុទ្ធសាស្រ្តនិងការបង្ហាញនៅក្នុងតុលាការនៃផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីរួមគ្នាក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះនិងលើសពីនេះ។ សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយការពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយមេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលតំណាងឱ្យដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលបានទទួលស្គាល់។ មេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីគាំទ្រដល់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងការតំណាងផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមដែលបានបង្រួបបង្រួម។ ករគំ្រទទំងេនះចរួមបញចូលែដលនិងេយរងេយនិងករពិនិតយរបស់អតិថិជននិងកីនិងនីតិវិធី្របតិបត្តិផ្សេងៗ។

ភាពខុសគ្នារវាងសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនិងមេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ក្នុងអំឡុងពេលជំនុំជម្រះមុន ៗ ភាគីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចូលរួមក្នុងនីតិវិធីនីមួយៗរបស់អ.វ.ត.ក. ហើយពួកគេមានសិទ្ធិធ្វើជាតំណាងដោយមេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី។

នៅពេលដែលសំណុំរឿងឈានដល់ដំណាក់កាលជំនុំជម្រះដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនឹងបង្កើតក្រុមរួមមួយដែលចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេនឹងត្រូវតំណាងដោយសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី។ នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះមេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនឹងគាំទ្រការងាររបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីហើយពួកគេក៏ជាចំណុចទាក់ទងសម្រាប់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនីមួយៗផងដែរ។

  • លោក ពេជ អង្គ មេធាវីនាំមុខជាតិ តំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី កម្ពុជា

ព័ត៏មានទាក់ទង

រូបភាព​ទាក់ទង

ឯកសារទាក់ទង