ការឆ្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ទៅនឹងចម្លើយតបរបស់ អ៊ឹម ចែម ទៅនឹងសំណើសុំរបស់សហមេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

Posted 18 juin 2018 / Mis à jour 18 juin 2018
Download file
Text DocumentD308_3_1_7_KH.pdf
478.33 Ko
Document Number
D308/3/1/7
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០៤/១
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា