ការឆ្លើយតបរបស់ យឹម ទិត្យ ទៅនឹងចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិទៅនឹងសំណើរបស់ យឹម ទិត្យ សុំបន្ថែមចំនួនទំព័រ និងពេលវេលាកំណត់ចំពោះបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយ

Posted 11 octobre 2019 / Mis à jour 11 octobre 2019
Download file
Text DocumentD381_15_KH.PDF
1.06 Mo
Document Number
D381/15
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៤
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី