ឯកសារភ្ជាប់ ២៖ សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ មាស មុត អំពីចេតនាអនុវត្តសិទ្ធិនៅស្ងៀម និង លះបង់សិទ្ឋិចូលរួមក្នុងសវនាការលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ជំទាស់ដីកាដំណោះស្រាយ

Posted 24 octobre 2019 / Mis à jour 24 octobre 2019
Download file
Text DocumentD266_11.1.2_KH-EN.PDF
425.82 Ko
Document Number
D266/11.1.2
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៣​
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី