សំណុំរឿង​ ០០៣​

នៅថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៩ សហព្រះរាជអាជ្ញា​​អន្តរជាតិ​បាន​​ដាក់​​ដីកា​​​បញ្ជូនរឿង​​ឲ្យ​​ស៊ើបសួរ​​​ចំនួន ២ ទៅ​​សហចៅក្រម​​ស៊ើបអង្កេត ស្នើសុំឲ្យ​បើកការ​​ស៊ើបអង្កេត​​លើ​​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​​ជនសង្ស័យ​​ចំនួន​​ប្រាំរូប​ទៀត។ ដីកា​​​បញ្ជូនរឿង​​ឲ្យ​​ស៊ើបសួរ​​​ទាំងពីរ​នេះ​គឺ សំណុំរឿង ០០៣ និង សំណុំរឿង ០០៤។


មាស មុត និង ស៊ូ ម៉េត ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាជាជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿង០០៣។ ការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការប្រឆាំង លោក ស៊ូ ម៉េត ត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី២ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៥ បន្ទាប់ពីគាត់បានស្លាប់។ លោក មាស មុត ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយកំបាំងមុខនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ ២០១៥ ។ គាត់បានបង្ហាញខ្លួនដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅចំពោះមុខសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៅខែធ្នូ២០១៥ ជាកន្លែងដែលគាត់ត្រូវបានគេជូនដំណឹងអំពីការចោទប្រកាន់បន្ថែម។

នៅថ្ងៃទី ១០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿង០០៣ ប្រឆាំងនឹងមាស មុត។

នៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិនិងអន្តរជាតិបានដាក់ដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់ខ្លួននៅក្នុងសំណុំរឿង០០៣ ។

នៅថ្ងៃទី ១២ មេសា ឆ្នាំ ២០១៨ មាស មុត បានដាក់ឯកសារឆ្លើយតប​ទៅនឹងដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា។ 

សម្រាប់បទចោទ​ផ្សេងៗទាក់ទង​នឹង​លោក មាស មុត....

ជនជាប់ចោទ