សំណើបន្ទាន់របស់ មាស មុត សុំបន្ថែមពេលវេលាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់សហព្រះអាជ្ញាអន្តរជាតិ ទៅកាន់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតសុំឲ្យបញ្ជូនសំណុំរឿង០០៣ទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង

Posted 03 mai 2021 / Mis à jour 05 mai 2021
Download file
Text DocumentD270_1_KH (1).PDF
302.52 Ko
Document Number
D270/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៣​
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី