ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិទៅនឹងសំណើរបស់ មាស មុត សុំបន្ថែមពេលវេលាសម្រាប់ដាក់ចម្លើយតបរបស់គាត់ ទៅនឹងសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិសុំឲ្យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបញ្ជូនសំណុំរឿង ០០៣ ទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង

Posted 04 mai 2021 / Mis à jour 04 mai 2021
Download file
Text DocumentD270_2_KH.PDF
324.9 Ko
Document Number
D270/2
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៣​
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា