សំណើសុំធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងចម្លើយរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិតបទៅនឹងសំណើរបស់ មាស មុត សុំឲ្យបញ្ចប់ បោះត្រា និង ដាក់បញ្ចូលសំណុំរឿង ០០៣ ទៅក្នុងបណ្ណាសារ

Posted 21 juillet 2021 / Mis à jour 21 juillet 2021
Download file
Text DocumentD272_2_KH.PDF
325.22 Ko
Document Number
D272/2
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៣​
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី