ចម្លើយតបរបស់ យឹម ទិត្យ ទៅនឹងបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ អំពីការខកខានរបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះក្នុងការបញ្ជូនសំណុំរឿង ០០៤ ទៅជំនុំជម្រះដូចដែលបានតម្រូវដោយក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តិ អ.វ.ត.ក

Posted 02 novembre 2021 / Mis à jour 02 novembre 2021
Download file
Text Document2_1_KH.pdf
1.54 Mo
Document Number
2/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៤
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី