ការឆ្លើយតបរបស់ យឹម ទិត្យ ទៅនឹងចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ទៅនឹងសំណើរបស់ យឹម ទិត្យ សុំឲ្យបញ្ចប់ បោះត្រា និងដាក់បញ្ចូលសំណុំរឿង ០០៤ ទៅក្នុងបណ្ណសារ

Posted 23 novembre 2021 / Mis à jour 23 novembre 2021
Download file
Text DocumentD386_2_KH.pdf
3.08 Mo
Document Number
D386/2
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៤
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី