ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិទៅនឹងសំណើរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីសុំការសម្រេចពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើចំណាត់ប្រភេទឡើងវិញ ទៅលើឯកសាររបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

Posted 28 décembre 2021 / Mis à jour 28 décembre 2021
Download file
Text DocumentF71_1_KH.PDF
534.11 Ko
Document Number
F71/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា