របាយការណ៍ស្ដីអំពីសិក្ខាសាលានៅក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ ស្ដីពីជនរងគ្រោះ និង​ការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ប្រឹក្សាយោបល់ស្ពីពីសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងជនរងគ្រោះនៃ អ.វ.ត.ក ក្នុងដំណាក់កាលសេសសល់

Posted 15 juillet 2022 / Mis à jour 16 février 2023
Type
Report
Date
Fichier