ការបង្ហាញរបស់ អៀង សារី លើផ្នែកនៃសាលដីការបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់ អៀង សារី ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយ ដែលតម្រូវឲ្យមានសារណាបន្ថែមទាក់ទងនឹងការអនុវត្តនៅ អវតក នូវឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ និងទម្រង់នៃការទទួលខុសត្រូវអន្តរជាតិ

Posted 09 mai 2011 / Mis à jour 09 mai 2011

Résumé


Download file
Text DocumentE83_KH.PDF
496.45 Ko
Document Number
E83
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី