ចម្លើយតបរបស់មេធាវីការពារក្ដីទៅនឹងសំណើររបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងចាត់ទុកទម្រង់ទីបីនៃសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួម (JCE III) ជាទម្រង់នៃការទទួលខុសត្រូវជាជម្រើសម្យ៉ាងទៀត

Posted 04 août 2011 / Mis à jour 04 août 2011

Résumé


Download file
Text DocumentE100_1_KH.PDF
998.74 Ko
Document Number
E100/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Étiquettes
Parent Document