សហ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​ស្នើ​ឲ្យផ្តន្ទា​ទោស​ដាក់​ពន្ធនាគារ​មួយ​ជីវិត​​ចំពោះ​ជនជាប់​ចោទ ​ខៀវ ​សំផន ​និង​នួន​ ជា​

Posted 22 octobre 2013 by លោក ឡាស អូលសិន

នៅពេលបញ្ចប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់របស់ខ្លួន ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៣ សហព្រះរាជអជ្ញាជាតិ លោកជំទាវ ជា លាង បានស្នើសុំអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះជនជាប់ចោទ ខៀវ សំផន និង នួន ជា ចំពោះការចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ និងផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត។ សូមទស្សនាវីដេអូនៃការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិដូចតទៅ៖

ភាសាអង់គ្លេស:

ភាសាខ្មែរ: