អនុស្សរណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ស្ដីពី “ចម្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំបញ្ជូន អៀង ធីរិទ្ធ ទៅកាន់ប្រទេសថៃ ដើម្បីព្យាបាលជំងឺ”

Posted 11 mars 2014 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE138_1_11_2_KH.PDF
2.29 Mo
Document Number
E138/1/11/2
Document Date
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words
Parent Document