អនុស្សារណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ស្តីពី “សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាសុំលុបចោលលក្ខខណ្ឌកោសលុប និងប្រើប្រាស់រហស្សនាមសម្រាប់សក្ខីកម្មក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២”

Posted 18 mai 2017 / Mis à jour 18 mai 2017

Résumé

cc

Download file
Text DocumentE319_35_12_KH (1).pdf
217.52 Ko
Document Number
E319/35/12
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង