កំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសវនាការលើអង្គសេចក្ដី - សេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោល នៃសំណុំរឿង ០០២/២ ថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ (ថ្ងៃទី ៥០២)

Posted 15 juin 2017 / Mis à jour 07 juillet 2017
Download file
Text DocumentE1_522_KH.pdf
211.07 Ko
Document Number
E1/522
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង