[កែតម្រូវ ១] សំណើជាបន្ទាន់របស់សហមេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ស្នើសុំពន្យារពេល និងបន្ថែមចំនួនទំព័រ ក្នុងការដាក់បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចពីភាពអាចទទួលយកបាននៃពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/២

Posted 07 septembre 2018 / Mis à jour 07 septembre 2018
Download file
Text DocumentD362_1_KH.pdf
526.18 Ko
Document Number
D362/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០៤/២
Personne concernée
Document Type
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី