សំណុំរឿង ០០៤/០២

នៅថ្ងៃទី ៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៩ សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបានដាក់ដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឱ្យស៊ើបសួរចំនួនពីរដោយស្នើសុំឱ្យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតចាប់ផ្តើមការស៊ើបអង្កេតលើជនសង្ស័យ ៥ នាក់។ សំណើសុំពីរនេះត្រូវបានបែងចែកទៅជាអ្វីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាសំណុំរឿង ០០៣ និង ០០៤ ។

នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៥ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានចោទប្រកាន់លោក អោ អាន នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ ។ នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦ លោក អោ អាន ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មបន្ថែម។

នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការប្រឆាំង លោក អោ អាន នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ ។ ពួកគេបានបង្គាប់បន្តទៀតអំពីការបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីពីសំណុំរឿង ០០៤ និងការបង្កើតសំណុំរឿងថ្មី ០០៤/០២ ។ ការបំបែកកិច្ចសន្យាត្រូវបានបង្គាប់បញ្ជាដោយសារជនត្រូវចោទទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីការសម្រេចលើការចោទប្រកាន់ដែលត្រូវបាន​ចោទ​ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងគាត់ដោយគ្មានការពន្យារពេលហួសហេតុហើយដើម្បីចេញដីកាដំណោះស្រាយក្នុងរយៈពេលសមហេតុផលមួយយោងតាមវិធានផ្ទៃក្នុង ៦៧ និង ២១ (៤) ថាតើវាជាដីកាបណ្តេញឬការចោទប្រកាន់។

សម្រាប់ព័ត៌មានទាក់ទង​ការចោទប្រកាន់ អោ អាន បន្ថែម...

ជនជាប់ចោទ