សំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ សុំដាក់ចម្លើយតបរបស់ខ្លួន ទៅនឹងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ ប្រឆាំងនឹងដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះ ជាភាសាអង់គ្លេសជាមុនសិន

Posted 30 septembre 2019 / Mis à jour 30 septembre 2019
Download file
Text DocumentD382_14_KH.PDF
816.99 Ko
Document Number
D382/14
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៤
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា