បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីការស្តីពីភាពអាចទទួលស្គាល់អ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

Posted 09 avril 2020 / Mis à jour 26 avril 2021
Download file
Text DocumentD384_5_KH.PDF
4.18 Mo
Document Number
D384/5
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៤
Personne concernée
Document Type
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី